Jak analyzovat společnost pomocí základních ukazatelů?

Skutečnost, že analýza společnosti se může zdát složitější, než je, a to kvůli velkému množství poměrových ukazatelů, které existují.

Proto je nutné provést hloubkovou studii společnosti, kde pro získání jednotlivých poměrových ukazatelů budeme muset nahlédnout do následujících finančních výkazů:

 • Rozvahu, abychom zjistili finanční strukturu a pozici;
 • Výkaz zisku a ztráty, abychom zjistili, zda a jak společnost vydělává peníze.
 • Výkaz peněžních toků, který nám spolu s výkazem zisku a ztráty pomůže pochopit, zda je společnost schopna generovat hotovost, či nikoli.

V tomto článku se tedy podíváme na některé nejdůležitější poměrové ukazatele, které nám mohou nejvíce pomoci, pokud jde o fundamentální analýzu.

Co je to fundamentální analýza?

Fundamentální analýza je založena na studiu proměnných, které mají vliv na výkonnost finančního cenného papíru. Snaží se tak zjistit, zda vnitřní hodnota aktiva odpovídá jeho aktuální tržní ceně.

Jinými slovy, fundamentální analýza, jak už její název napovídá, se zabývá základními hodnotami finančního cenného papíru. Ty se mohou týkat jak vnějších, tak vnitřních faktorů.

Než uvedeme, které proměnné jsou součástí fundamentální analýzy, je důležité pochopit, že ji provádějí investoři, kteří obchodují na akciovém trhu. Pokud je například cena akcie výrazně vyšší než její vnitřní hodnota, lze mít podezření, že je nadhodnocená.

Na druhou stranu, pokud je cena cenného papíru výrazně pod vypočtenou vnitřní hodnotou, může to znamenat, že je aktivum podhodnocené.

Co jsou to finanční ukazatele? | Klíčové ukazatele fundamentální analýzy pro analýzu společností

Finanční poměrové ukazatele jsou indikátory situace společnosti. Stanovují vztahy mezi finančními jednotkami, pomocí kterých je možné provést podrobnou analýzu ekonomické situace společnosti nebo rozvahy.

Porovnání různých poměrových ukazatelů za určité období dává konkrétní odpovědi o správném hospodaření společnosti.

Ukazatele solventnosti

Debt to Equity (D/E)

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (nebo poměr Debt to Equity) měří vztah mezi závazky a kapitálem poskytnutým akcionáři. Jedná se o ukazatel zadluženosti, který se používá k měření finanční páky společnosti. Ukazuje také, do jaké míry může vlastní kapitál akcionářů pokrýt závazky společnosti vůči věřitelům v případě likvidace.

 • Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu = celkové závazky / čistý vlastní kapitál

Interpretace poměru Debt to equity

Obecně platí, že vysoký poměr dluhu k vlastnímu kapitálu naznačuje, že společnost není schopna generovat dostatek peněžních prostředků na splnění svých dluhových závazků. Nízký poměr dluhu k vlastnímu kapitálu však může také naznačovat, že společnost nevyužívá vyšších výnosů, které může přinést finanční páka.

Ukazatele likvidity

Ukazatele likvidity jsou ukazatele schopnosti společnosti plnit své krátkodobé dluhy a závazky. Z tohoto důvodu se jedná o mimořádně důležitý ukazatel jak pro podnik, který musí při finančních rozhodnutích zohledňovat svou likviditu, tak pro potenciální investory do podniku.

 • Ukazatel běžné likvidity: Při výpočtu tohoto ukazatele analytici porovnávají oběžná aktiva společnosti s jejími krátkodobými závazky. Oběžná aktiva v rozvaze společnosti zahrnují:
  • Hotovost
  • Pohledávky
  • Zásoby
  • Ostatní oběžná aktiva (OCA), u nichž se očekává, že budou zlikvidována nebo přeměněna na hotovost v době kratší než jeden rok. Krátkodobé závazky zahrnují závazky, mzdy, splatné daně, krátkodobé dluhy a krátkodobou část dlouhodobých dluhů
 • Rychlostní ukazatel – Ukazatel kyselosti: Pravdou je, že pro provedení vzorce je třeba předem znát několik údajů:
  • Peníze a peněžní ekvivalenty, což jsou nejlikvidnější oběžná aktiva v rozvaze společnosti, např. spořicí účty,
  • Termínované vklady se splatností kratší než 3 měsíce a státní pokladniční poukázky;
  • Obchodovatelné cenné papíry, které se vztahují k likvidním finančním nástrojům, jež lze snadno přeměnit na hotovost.
  • Pohledávky, což jsou peníze, které podnik dluží za poskytnutí zboží a/nebo služeb zákazníkům.
  • Krátkodobé závazky, což jsou dluhy nebo závazky splatné do jednoho roku.

Vzorec je tedy následující:

 • Ukazatel kyselosti = peníze a peněžní ekvivalenty + vklady + obchodovatelné cenné papíry + pohledávky / krátkodobé závazky.

Ukazatel čisté hotovosti: Ukazatel hotovosti se používá pro ekonomickou a finanční analýzu podniku.

 • Ukazatel hotovosti je měřítkem schopnosti společnosti nebo instituce splácet dluhy splatné v krátkém období. Ukazuje schopnost společnosti splácet své dluhy v časovém horizontu kratším než jeden rok při zachování hotovosti a dluhů v její prospěch.

Peněžní poměr = (disponibilní aktiva + realizovatelná aktiva) / krátkodobé závazky.

Ukazatele ziskovosti

Ukazatele ziskovosti jsou matematické výpočty, které nám pomáhají zjistit, zda společnost vydělává tolik, aby byla schopna pokrýt své náklady a zároveň zajistit zisk svým vlastníkům.

V podniku je třeba pokrýt mnoho různých výdajů: náklady na zaměstnance, platby daní, odpisy, úroky od bank atd. Může se tedy stát, že podnik je v jedné oblasti ziskový, ale v jiné je ztrátový.

Právě proto existuje několik ukazatelů rentability. Umožňují porovnat výsledky podniku v rámci různých ziskových nebo ztrátových položek.

 • FCF – Free Cash Flow (volné peněžní toky): Jedná se o finanční výkaz nebo ukazatel, který v podstatě měří peněžní toky. Tento tok pochází z peněz vygenerovaných podnikem nebo výrobní činností společnosti, přičemž se diskontují výrobní náklady.
 • Konečný výsledek Free Cash Flow umožňuje zjistit, kolik peněz je k dispozici na vyplacení investorů a věřitelů. Na druhou stranu dává možnost rozdělit kapitál, aby se vědělo, do čeho jej lze reinvestovat.
 • ROI: ROI je zkratka pro „návratnost investic“. Jedná se o metriku, která se používá k měření toho, kolik společnost vydělala na svých investicích. Pro výpočet ROI je nutné vzít celkové výnosy, odečíst od nich náklady a nakonec tento výsledek vydělit celkovými náklady.
 • ROE: ROE je návratnost vlastního kapitálu. Tento ukazatel získáme tak, že zisk po zaplacení úroků z dluhu vydělíme vlastním kapitálem (čistou hodnotou). Tento ukazatel měří účetní ziskovost akcionáře.
 • ROA: Jedná se o rentabilitu aktiv, která společnost drží. Tento ukazatel získáme tak, že zisk po zaplacení úroků z dluhu vydělíme aktivy. Tento ukazatel měří ekonomickou ziskovost společnosti.
 • ROCE: ROCE je rentabilita investovaného kapitálu, což je ukazatel ziskovosti, který se vypočítává za účelem posouzení výkonnosti společnosti z hlediska řízení jejího celkového kapitálu. ROCE má mnoho společného s ROIC, dalším ukazatelem rentability, který se používá ke stanovení efektivnosti investovaného kapitálu.
 • ROIC: Return on invested capital se překládá jako návratnost investovaného kapitálu. Jak již název napovídá, ukazatel ROIC se snaží kvantifikovat ziskovost, kterou společnost generuje, s ohledem na kapitál, který k vytvoření tohoto zisku používá.
 • EPS: Zisk na akcii neboli EPS je na akciovém trhu velmi rozšířený ukazatel. Spočívá ve stanovení čistého zisku vyděleného počtem akcií společnosti, tj. kolik z toho, co společnost vydělá v důsledku své činnosti, připadá na každou akcii.
 • Dividendový výnos: Dividendový výnos nám říká, jak velkou část investice můžeme získat zpět pouze z výplaty dividend společnosti. Dividendy jsou jedním z hlavních způsobů, jak dosáhnout výnosu prostřednictvím nákupu akcií. Je to způsob měření produktivity investice.

Ukazatele ocenění

Nakonec přejděme k nejčastěji konzultovaným ukazatelům v oblasti finančních investic: k ukazatelům ocenění. A jejich funkcí může být více:

 • K porovnání společností různých velikostí
 • K analýze vývoje společnosti v čase.
 • Ke zjištění rozdílů mezi současnou a ideální situací společnosti.
 • K porovnání výsledků společnosti s výsledky dosaženými jinými společnostmi v daném odvětví.
 • Analyzovat rozdíly oproti hlavním konkurentům.

A nyní přejděme k poměrovým ukazatelům:

 • Price to Book Value: je cena akcií společnosti vydělená účetní hodnotou jedné akcie této společnosti. Odráží, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za aktiva společnosti v poměru k účetní hodnotě těchto aktiv.

  Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami přímo souvisí s perspektivami růstu společnosti. Slouží k porovnání skutečné účetní hodnoty společnosti s její tržní hodnotou. Tímto způsobem lze odhadnout, zda se společnost obchoduje s diskontem či nikoli.
 • EV/EBITDA (hodnota podniku/EBITDA). Tento násobek se získá vydělením hodnoty podniku (tržní kapitalizace + čistý finanční dluh) hodnotou EBITDA.

  Jednou z jeho hlavních výhod je jeho objektivita (nezahrnuje kontroverzní nebo málo homogenní pojmy, jako jsou odpisy a amortizační náklady). Na rozdíl od ukazatele PER není zkreslen různou úrovní zadluženosti různých kótovaných společností. Je užitečný pro oceňování cyklických společností.

  Jeho interpretace je podobná jako u předchozích ukazatelů: čím nižší je násobek, tím podhodnocenější nebo levnější bude společnost ve srovnání se srovnatelnými podniky nebo s historickou cenou, podle toho, s kým ji srovnáváme.
 • PER (Price/Earnings Ratio): Ukazatel PER je nejznámějším a nejpoužívanějším ukazatelem na trhu. Tento násobek vztahuje cenu k čistému zisku. Desetinásobek poměru P/E znamená, že při současné ceně a daných realizovaných ziscích by společnost za deset let získala zpět svou hodnotu prostřednictvím zisku. To je také doba, za kterou by se investorovi vrátila jeho investice, kdyby byl veškerý zisk rozdělen ve formě dividend.

  Čistý zisk je při všech svých omezeních deklarovanou veličinou, která se nejvíce blíží volnému peněžnímu toku společnosti, ale může být silně podmíněna mimořádnými výsledky různých znamének.

  ✅ Jeho hlavní výhodou je právě jeho snadné použití a snadné vytváření budoucích projekcí, protože očekávaný zisk na akcii je běžně projektován analytiky.

  ❌ A jeho hlavní nevýhodou jeho vysoká citlivost u cyklických společností. Zkreslení způsobené úrovní pákového efektu různých kótovaných společností.
 • PCF (Price/Cash Flow): Poměr ceny a peněžních toků je jedním z prvních ukazatelů, který se používá jako doplněk nebo nuance k ukazateli PER. Vztahuje tržní kapitalizaci k peněžnímu toku (čistý zisk plus odpisy). Z dlouhodobého hlediska bude dividendový výnos spíše inverzní k poměru cena/peněžní tok, proto je tak důležitý.

  ✅ Jeho hlavní výhodou je, že díky použití peněžních toků společností eliminuje zkreslení zisku způsobené účetními zápisy, jako jsou odpisy a mimořádné příjmy. Může být ilustrativní pro srovnání společností ve stejném odvětví, zejména pokud mají podobnou kapitálovou strukturu (úroveň zadlužení).

  ❌ Není však srovnatelný mezi odvětvími, protože nezohledňuje různé potřeby CAPEX. Proto lze jeho interpretaci shrnout takto: čím nižší je současný PCF vzhledem k historickému poměru, tím levněji se bude společnost obchodovat, a čím nižší je PCF vzhledem ke konkurentům, tím levnější bude ve srovnání se svými konkurenty.
 • PVC (cena/účetní hodnota): Tento násobek vztahuje tržní kapitalizaci k vlastnímu kapitálu společnosti. Jedná se o statický přístup k ocenění založený na vlastním kapitálu a nezohledňuje různé výnosy, které může společnost ze své investice získat.

  Umožňuje nám tedy zjistit, jakou hodnotu nabízí trh pro danou společnost nebo odvětví. Jedná se o ukazatel, který je sice teoreticky srovnatelný mezi odvětvími s podobnou strukturou financování kapitálu a dluhu, ale v praxi, i když pomineme dynamickou povahu podniku, přináší řadu problémů (staré nemovitosti evidované v pořizovacích cenách, rozdílná odpisová politika).

  V tomto případě je společnost považována za podhodnocenou, pokud je násobek PVC menší než jednotka, tj. pokud trh platí za společnost méně, než je její účetní hodnota.
 • PEG: Poměr PEG, který se překládá jako PER k růstu, je poměr mezi PER a mírou růstu zisku na akcii (EPS).

  Pokud má akcie ukazatel PER 25 a její zisky rostou tempem 25 %, je poměr mezi ukazatelem PER a růstem roven 1, tj. hodnota PEG je rovna nule. Je stejně drahá/levnější než akcie s P/E 10, která roste tempem 10 %, ačkoli jde o přílišné zjednodušení, pokud má akcie P/E rovné nebo menší než 1, lze říci, že je v zásadě podhodnocená.

  Zatímco pokud je vyšší než 1, lze říci, že jde o nadhodnocenou akcii. Stejně jako PER a PCF se však jedná o relativní ukazatel, který je třeba porovnávat s hodnotami stejného odvětví nebo s průměrem odvětví či trhu, na kterém se akcie nachází, a s jeho očekáváním vývoje a zisku.
 • Payout: Payout je finanční ukazatel, který vyjadřuje procento zisku, které společnost věnuje na odměny akcionářům. Pokud kótovaná společnost ve své politice odměňování akcionářů stanoví 50% výplatu, bude mezi akcionáře rozdělena polovina jejího čistého zisku připadajícího na akcionáře.

Jak měřit růst společnosti?

Pro investory je klíčem k úspěchu v oblasti akcií pochopení různých faktorů, které ovlivňují nebo ovlivňují očekávání trhu, a jejich změny v čase. Některé faktory mohou pozitivně nebo negativně ovlivnit očekávání trhu ohledně základních ukazatelů společnosti.

Očekávaný růst společnosti

Pravděpodobně nejdůležitějším faktorem při oceňování společnosti je schopnost společnosti generovat zisky a vyplácet dividendy. Existují různé způsoby, jakými má společnost potenciál zvyšovat své zisky, např. prostřednictvím:

1) Expanze společnosti
V závislosti na odvětví mají společnosti možnost zvýšit své tržby tím, že se rozhodnou vstoupit na nové trhy, prostřednictvím dohod s novými partnery a společných podniků, což jim umožní expandovat na základě nových zakázek, z nichž vyplývají noví zákazníci, vždy na základě vývoje nových výrobků nebo modernizace své značky prostřednictvím marketingu s cílem vstoupit na nové trhy.

2) Zvýšit cenu svých výrobků nebo služeb.
Pokud to ekonomická situace dovolí, může se společnost v případě zvýšení poptávky rozhodnout zvýšit cenu svých výrobků nebo služeb. Někdy však společnosti zvyšují ceny z nutnosti v důsledku zvýšení interních nákladů nebo zvýšení cen surovin.

3) Snížení nákladů
Třetím aspektem je, když společnost potřebuje zlepšit svou ziskovost snížením svých nákladů, i když v závislosti na ceně nebo produktu či potřebě záleží na tom, které aspekty potřebuje snížit.

Při měření tohoto aspektu investoři přezkoumávají statistiky administrativních, prodejních a marketingových nákladů, plus úroky a procento tržeb, aby zjistili míru solventnosti při řízení podniku. Analyzují také provozní zisk včetně procenta tržeb (tzv. marže), aby zjistili ziskovost analyzovaného podniku.

Rizika, která mohou ve společnosti nastat

Existuje řada rizik, která mohou u investorů vyvolat pochybnosti o možných negativních výsledcích, zpomalení možného růstu a poklesu akcií a zisků společnosti:

 • Provozní riziko
 • Politické riziko
 • Měnové (nebo kurzové) riziko
 • Právní riziko
 • Riziko platební neschopnosti.

Kde si mohu zdarma prohlédnout klíčové údaje společnosti?

Účetní závěrky společnosti jsou sice veřejné a jejich historii lze konzultovat v sekci pro vztahy s investory každé společnosti nebo na internetových stránkách regulačního orgánu.

Screenery

Mnoho investorů rádo používá screenery nebo databáze, kde si mohou prohlédnout všechny tyto oceňovací ukazatele a odhady analytiků, historické násobky atd.

Špatnou zprávou je, že za mnohé z těchto screenerů se musí platit:

 • Finviz
 • Tikr
 • Zacks

Databáze

Jsou drahé a většinou je lze získat pouze na univerzitách nebo ve společnostech, které platí za licenci softwaru.

 • Reuters
 • Bloomberg
 • Morningstar
 • FactSet

Závěr

Proto při analýze společnosti podle základních ukazatelů budeme muset vzít v úvahu především rozvahu, výkaz zisku a ztráty a výkaz peněžních toků. Některé poměrové ukazatele, jako je PER, Price to book, ROE nebo dividendový výnos, nám poskytnou relevantní účetní a finanční informace, které nám pomohou při vlastním ocenění společnosti.

Je třeba mít na paměti, že tento typ údajů nám pomůže provést kvantitativní analýzu a poté bychom měli jít hlouběji i do kvalitativní analýzy, i když nám tyto poměrové ukazatele a údaje také napoví o kvalitě společnosti.

Související články

Jak investovat do akciových indexů
Jak můžete investovat do akciových, dluhopisových a komoditních indexů? Často slýcháme výrazy jako: "Dow Jones dnes uzavřel o 5 % níže", "S&P 500 se tento týden dostal na dno" a mnoho dalších. Nejedná se o nic víc a nic méně než o burzovní ind...