Ukazatele rentability (ROA, ROE, ROCE, ROS)

K finačnímu zhodnocení investičního titulu existuje několik způsobů a různých ukazatelů, které lze použít. Mezi klíčové patří ukazatele rentability ROA, ROE, ROCE, ROS. V tomto článku vám vysvětlím, co každá zkratka znamená, jak je možné je využít a k čemu se běžně používají. Než se však pustíme do jednotlivých ukazatelů, musím vám nejprve vysvětlit pojem rentability.

ukazatel rentability
Ukazatele rentability

Co je to rentabilita?

Rentabilita je ukazatel finančního zdraví podniku, který nám napoví, jak se společnost bude do budoucna vyvíjet.

Samotný přehled tržeb, aktiv nebo vlastního kapitálu nestačí. Všechny ukazatele je potřeba dát do kontextu. Sami o sobě neříkají nic o tom, jak je podnik efektivní. Efektivita společnosti, která se vypočítává různými metodami, včetně ROA, ROE, ROCE a ROS, nám poskytuje užitečné informace o stabilitě tržní pozice společnosti a tím pádem i o jejích budoucích perspektivách. Nízká rentabilita poukazuje na riziko, že společnost ztratí svou tržní pozici, zatímco pokud vykazuje vysokou rentabilitu, je pravděpodobné, že v průběhu času své postavení na trhu zlepší.

Ukazatele rentability: o co se vlastně jedná?

Koncept rentability jsem vysvětlil v předchozím odstavci. Již víme, že existují různé ukazatele rentability, které k výpočtu používají dva nebo i více faktorů. Každý ukazatel se hodí v jiné situaci a já vám tyto klíčové ukazatele rád představím. Nejprve si ukažme, jak se jednotlivé ukazatele počítají a jaké informace nám poskytují.

Vzorce pro ukazatele rentability: ROA, ROE, ROCE, ROS

V kontextu fundamentální analýzy hrají ukazatele rentability významnou roli, protože nabízejí hluboký pohled na schopnost společnosti generovat zisky na základě tržeb a investic. Analyzovat společnost pomocí fundamentů znamená rozebrat tyto ukazatele, které poskytují pohled na minulou a současnou výkonnost společnosti a poskytují základ pro projekci budoucích scénářů.

ROA

ROA (Return on Assets, česky rentabilita aktiv) měří rentabilitu aktiv, která společnost vlastní. Vysoké ROA znamená, že aktiva společnosti generují vysoký zisk, zatímco nízké ROA znamená, že aktiva společnosti generuje nižší zisky.

ROA = Čistý zisk (výsledek hospodaření po zdanění) / Celková aktiva

Například ROA ve výši 6 % znamená, že na každých 100 CZK aktiv činí čistý zisk společnosti 6 CZK. Vysoké ROA je tedy vždy lepší, protože společnost potřebuje méně aktiv k dosažení určitého zisku. Navíc, protože potřebný kapitál bude nižší, investice potřebná k jeho udržení bude také nižší. Stručně řečeno, ROA měří, jak efektivně společnost využívá svá aktiva.

Naopak nízké ROA znamená, že společnost je kapitálově náročná, protože potřebuje mnoho aktiv k dosažení zisku. Pamatujte si, že ROA, stejně jako jiné ukazatele rentability, musíme srovnávat s hodnotami dosaženými společnostmi ve stejném sektoru. Ideálně bychom měli hledat společnosti s vysokým ROA.

ROE

ROE (Return On Equity, česky rentabilita vlastního kapitálu) je nejdůležitější ukazatel pro vlastníky firmy. Vypovídá o tom, jaká je návratnost vlastního kapitálu, tím že porovnává výsledek hospodaření po zdanění a vlastní kapitál.

ROE = Čistý zisk (výsledek hospodaření po zdanění) / Vlastní kapitál

ROE tedy měří efektivitu společnosti vzhledem k prostředkům poskytnutým akcionáři (vlastní kapitál nebo vlastní jmění). Například ROE ve výši 8 % znamená, že za každých 100 CZK vložených akcionáři společnost získá 8 CZK zisku. Vyšší hodnota tohoto poměru tedy znamená vyšší návratnost vlastního kapitálu a naopak.

Musíme si však pamatovat, že společnost s nízkým procentem vlastního kapitálu bude mít vysokou hodnotu ROE. Buďte opatrní, pokud je vysoká hodnota ROE a zároveň má společnost vysoký dluh. Vždy musíme srovnat hodnoty dosažené ROE s hodnotami dosaženými společnostmi ve stejném sektoru, stejně jako jsme to udělali u výpočtu ROA.

ROCE

ROCE (Return On Capital Employed, česky rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu) ukazuje návratnost investovaného kapitálu. Investovaný kapitál sčítá celkový vlastní kapitál a čistý finanční dluh. Pro výpočet potřebujeme znát EBIT, což je zkratka z anglického „Earnings Before Interest and Taxes“ a znamená zisk před zdaněním a odečtením úroků.

ROCE = EBIT / vlastní kapitál + dlouhodobé závazky

Investovaný kapitál zohledňuje prostředky poskytnuté akcionáři a věřiteli. Proto nás zajímá, jaký zisk dosáhl titul před zaplacením úroků, tedy provozní zisk (EBIT).

Například ROCE ve výši 10 % znamená, že za každých 100 CZK vložených věřiteli a akcionáři společnost generuje 10 CZK, které budou použity k zaplacení samotných akcionářů a věřitelů. Výšší hodnota naznačuje, že společnost využívá poskytnuté prostředky efektivně.

ROS

ROS (Return on Sales, česky rentabilita tržeb) je ukazatel rentability, který měří efektivitu společnosti při generování zisků z realizovaných prodejů. Spojuje provozní výsledek s jednotkami příjmů.

ROS může tedy být užitečný nástroj pro srovnání společností a měření jejich efektivity na trhu. Například, pokud společnost X dosáhla prodeje ve výši 40 000 CZK při vynaložení celkových nákladů 30 000 CZK, můžeme říci, že je efektivnější než společnost, která prodala za 90 000 CZK, ale vynaložila přitom náklady 80 000 CZK.

Nicméně ROS není používán pouze a výhradně v komparativních šetřeních, ale také k identifikaci základních trendů v téže společnosti. Například zvýšení ROS naznačuje, že efektivita společnosti roste, snížení naopak znamená pokles efektivity společnosti.

ROS = čistý zisk/ celkové tržby

Srovnejte tento ukazatel s hodnotami dosaženými společnostmi ve stejném odvětví, stejně jako srovnáváte ROE a ROA.

Časté dotazy

Co je to rentabilita?

Rentabilitu definujeme jako metriku schopnou hodnotit finanční stav společnosti, čímž napomáhá lepším investičním rozhodnutím.

Co jsou ukazatele rentability?

Jsou to ukazatele, které odhadují rentabilitu společnosti, přičemž berou v úvahu různé faktory. Nejdůležitějšími jsou ROS, ROA, ROCE, ROE.

Jaký je vzorec pro ROS a co měří?

ROS je ukazatel rentability, který měří efektivitu společnosti při generování zisků z uskutečněných prodejů. Vzorec pro jeho výpočet je následující: ROS = čistý zisk/ celkové tržby.

Jaký je vzorec pro ROCE a co měří?

ROCE měří návratnost investovaného kapitálu a jeho vzorec je následující: ROCE = EBIT / vlastní kapitál + dlouhodobé závazky.

Jaký je vzorec pro ROE a co měří?

ROE je ukazatel, který měří rentabilitu porovnáním čistého zisku s vlastním kapitálem. Vzorec je následující: ROE = Čistý zisk (výsledek hospodaření po zdanění) / Vlastní kapitál.

Jaký je vzorec pro ROA a co nám říká?

Vzorec pro ROA = Čistý zisk (výsledek hospodaření po zdanění) / Celková aktiva a ukazuje rentabilitu aktiv určité společnosti, tedy zisky, které aktiva generují.

Související články

Co je IPO (Initial Public Offering) a jak funguje?
První veřejná nabídka akcií (IPO) je proces, při kterém soukromá společnost poprvé nabídne své akcie veřejnosti. Umožní tak investorům jejich nákup na volném trhu. Jedná se o důležitou událost v životě společnosti, protože zahrnuje její přechod od...