Efektivní Diverzifikace ve Financích

Diverzifikace ve financích znamená investování do různých typů aktiv. Tímto způsobem se snažíme snížit riziko ztráty v portfoliu investora.

Co je Diverzifikace?

Co je Diverzifikace?

Jednoduše řečeno, při diverzifikaci je třeba rozmístit peníze mezi nástroje, které mají různé a unikátní vlastnosti. Tato diverzifikace nám pomůže méně ovlivnit výnosnost našeho celkového portfolia, v případě že by došlo ke snížení výkonosti jednoho z našich aktiv.

Obrazně řečeno, diverzifikovat znamená nedávat všechna vejce do jednoho košíku.

Zároveň je nutné poznamenat, že ačkoli diverzifikace snižuje riziko, nelze se mu úplně vyhnout. Mluvíme o tzv. systematickém nebo systémovém riziku, které má dopad na celý trh a investor se mu opravdu nemůže vyhnout.

Například prasknutí realitní bubliny nebo přírodní katastrofa, která z pravidla ovlivňuje ať už měně nebo více, celý finanční sektor.

Kritéria pro diverzifikaci

Při diverzifikaci je třeba se seznámit se všemi různými typy.

  • Třídy aktiv: Diverzifikace napříč různými třídami aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, hotovost, nemovitosti a komodity, může pomoci zmírnit riziko využitím jedinečných vlastností každé třídy aktiv a jejich chování za různých tržních podmínek.
  • Sektor: Investor své peníze může umístit do různých sektorů na trhu, jako jsou služby, nemovitosti, zemědělství, uhlovodíky a další. Hlavní myšlenkou této diverzifikace je, že sektory, do kterých se investuje, nejsou navzájem propojeny. Například spotřeba a těžba, oba sektory nejsou spolu nijak propojeny, což znamená, že pokud jeden ze sektorů na trhu klesne, druhý nutně nemusí. Naopak, pokud si koupíte akcie společnosti, která těží ropu, a druhou společnost, která například suroviny zušlechťuje, obě jsou v tomto případe propojeny.
  • Geografie: Investování do různých geografických oblastí, jako jsou Spojené státy, Evropa, Asie-Pacifik, rozvíjející se trhy a mnoho dalších.
  • Volatilita: Po této stránce zpravidla rozlišujeme dvě hlavní kategorie: proměnný výnos a pevný výnos. První je především spojený s burzou cenných papírů, tzv. akcií, kde se jedná se zpravidla o dlouhodobou investici, která může v průběhu let sice klesat, ale na druhou stranu, jak název napovídá, nabízí o mnoho stabilnější a velmi pozitivní výnosy na dlouhém časovém horizontu. Druhý typ je spojen s nástroji jako jsou dluhopisy, ať už firemní nebo vládní. Ty nabízejí držiteli sice pevný, ale o dost nižší výsledky v porovnání s výnosem proměnným.
  • Tržní kapitalizace: Diverzifikace mezi společnosti různých velikostí, od společností s velkou kapitalizací až po společnosti s kapitalizací malou.
  • Investiční horizont: Investor by si před jakoukoli investicí, měl stanovit jeho plánovaný investiční horizont a v rámci jeho rozhodnutí tak upřednostnit dlouhodobou investici, jako je například ta s proměnným výnosem, na několik let nebo krátkodobou investici, jako jsou dluhopisy na několik jednotek měsíců.
  • Investiční styl: Je třeba zvážit i různé investiční styly, například růstový, hodnotový, momentový nebo dividendový přístup.
  • Finanční nástroje: Diverzifikace mezi různými typy finančních nástrojů, jako jsou jednotlivé akcie, investiční fondy, ETF, firemní dluhopisy, státní dluhopisy, penzijní fondy a další, může poskytnout různé investičních příležitosti.

Závěrem může být dalším způsobem diverzifikace investování do různých trhů, například do rozvíjejícího se trhu, ale také do vyspělé ekonomiky.

Další formy diverzifikace

Diverzifikace se netýká pouze finančních trhů. Společnost může diverzifikovat například tím, že vstoupí do různých ekonomických sfér nebo třeba přijde na trh s novými produkty a službami.

Diverzifikace společnosti může být také vertikální, což znamená, že vstoupí do jiného odvětví výrobního řetězce. Ku příkladu se může společnost rozhodnout pro akvizici dodavatele či zákazníka. Příkladem může být výrobce kávy, který investuje do zřízení nové provozovny na pražení kávy.

Za zmínku stojí i horizontální diverzifikace, kdy společnost rozšíří svou nabídku produktů nebo služeb (které mohou nebo nemusí být spojeny s nabídkou aktuální). A to v případě zvýšené poptávky.

Související články

Co je IPO (Initial Public Offering) a jak funguje?
První veřejná nabídka akcií (IPO) je proces, při kterém soukromá společnost poprvé nabídne své akcie veřejnosti. Umožní tak investorům jejich nákup na volném trhu. Jedná se o důležitou událost v životě společnosti, protože zahrnuje její přechod od...