Co je sekundární trh a jak funguje?

Pod pojmem sekundární trh označujeme finanční trh, na kterém mohou investoři nakupovat a prodávat dříve emitované finanční cenné papíry, jako jsou akcie, dluhopisy, deriváty nebo jiné finanční nástroje. Na rozdíl od primárního trhu, kde jsou cenné papíry poprvé vydány a prodány, sekundární trh umožňuje investorům obchodovat s těmito cennými papíry mezi sebou.

Sekundární trh

Sekundární trh může být na začátku trochu matoucí, ale představte si ho jako velký bleší trh, ale místo použitých knih a starých kol se obchoduje s akciemi, dluhopisy a dalšími finančními nástroji.

Ačkoli je primární trh místem, kde společnosti vydávají a prodávají nové akcie poprvé, sekundární trh je místem, kde investoři kupují a prodávají tyto akcie mezi sebou po tomto prvním prodeji. Na rozdíl od primárního trhu, kde společnosti získávají financování přímo od investorů, na sekundárním trhu není společnost zapojena do transakce a nedostává tak žádné peníze z jejího prodeje.

Co je sekundární trh?

Sekundární trh je pro akciové trhy velmi zásadní, protože poskytuje likviditu investorům. Pod pojmem likvidita se skrývá možnost rychlého prodeje akcií za peníze. Bez efektivního sekundárního trhu by se investoři mohli potýkat s problémy při prodeji svých akcií a mohli by být nuceni prodat za velmi nízkou cenu oproti té tržní nebo i dokonce nemohli prodat své akcie vůbec.

Cena akcií na sekundárním trhu neustále kolísá v rámci principu nabídky a poptávky. Pokud je více lidí, kteří chtějí koupit akcii než ji prodat, cena akcie stoupne. Naopak, pokud je více lidí, kteří akcii chtějí prodat, cena akcie klesne.

Ve České republice je nejznámějším sekundárním trhem Burza cenných papírů v Praze (BCPP), ale existují i další sekundární trhy, jako je českomoravská komoditní burza Kladno. Na těchto trzích mohou investoři kupovat a prodávat akcie českých a zahraničních společností a nebo třeba komodit.

Kromě akcií se na sekundárním trhu obchoduje také s dalšími finančními nástroji, jako jsou dluhopisy, které jsou formou dluhu, který společnosti a vlády vydávají k získání financí. Investoři, kteří dluhopisy nakupují, v podstatě půjčují peníze vydavateli výměnou za úrok.

Zajímavostí sekundárního trhu je, že ačkoli většina obchodů probíhá elektronicky, některé trhy stále používají systém osobního obchodování nazývaný „volný hlas“ nebo také „volný křik“, kde se obchodníci setkávají na fyzickém místě a křičí své nabídky a poptávky přes sebe. I přes nástup technologie je tento systém stále ikonickým obrazem burzovních trhů.

Jak funguje sekundární trh?

Sekundární trh funguje jako skutečný trh, kde se kupující a prodávající setkávají k výměně cenných papírů.

Investor, který chce akcie nakoupit, se může vydat na sekundární trh. Tam může koupit akcie, které chtějí jiní investoři prodat. Cena jednotlivých akcií není pevná, ale neustále se mění v důsledku řady faktorů, jako jsou očekávání ohledně budoucnosti společnosti, stav ekonomiky nebo rozhodnutí investorů.

Transakce na sekundárním trhu probíhají elektronicky a to prostřednictvím obchodních platforem. Na těchto platformách mohou investoři vidět cenu, za kterou se akcie kupují a prodávají, a mohou zadat nákupní nebo prodejní příkaz. Když se jejich nákupní příkaz shoduje s prodejním příkazem někoho jiného, transakce se uskuteční.

Zásadní roli na sekundárním trhu hrají zprostředkovatelé, jako jsou brokeři. Odpovídají za provádění nákupních a prodejních příkazů investorů a napomáhají tak hladkému chodu trhu.

Hlavním cílem sekundárního trhu je poskytnout investorům likviditu, to znamená umožnit jim rychle a snadno nakupovat a prodávat akcie. Bez sekundárního trhu by investor, který by chtěl prodat své akcie, musel hledat někoho, kdo by je byl ochoten koupit, což by mohlo trvat dlouho a být velmi komplikované (velmi nelikvidní).

Typy sekundárního trhu

O sekundárních trzích jste již určitě slyšeli, ale věděli jste, že existuje několik druhů? Všechny je vám přestavím a vysvětlím jak fungují. Rozlišujeme především dvě hlavní kategorie: organizovaný trh a neorganizovaný trh, známý také jako Over The Counter, nebo jednoduše OTC.

Organizovaný sekundární trh, také nazývaný „burza“, je ten, který všichni známe a obvykle s ním spojujeme investování do cenných papíru. Tento typ trhu má formalizovanou a regulovanou strukturu, což znamená řadu jasných pravidel a norem, které musí všichni účastníci dodržovat. Zde se operace provádějí transparentně a transakce jsou veřejné, což poskytuje investorům velkou jistotu. Burzy, jako je ta v New Yorku (Newyorská burza – NYSE), je příkladem organizovaného trhu.

Jako druhý typ sekundárního trhu tady máme trh neorganizovaný neboli Over The Counter (OTC). Tento typ trhu je méně formální a operace se provádějí přímo mezi dvěma stranami, bez dohledu burzy. Obchodování na OTC trhu je flexibilnější, ale může být také rizikovější, protože nemá stejnou transparentnost a regulaci jako organizovaný trh.

Oba trhy mají své výhody a nevýhody. Zatímco organizovaný trh nabízí více jistoty a transparentnosti, OTC může nabídnout více příležitostí pro ty, kteří jsou ochotni přijmout na sebe více rizika.

Kdo se účastní sekundárního trhu?

Na sekundárním trhu se podílí několik subjektů a každý z nich má svou specifickou roli při zajištění hladkého chodu.

Investoři

Nejprve zde máme investory, což mohou být jednotlivci, firmy nebo instituce. Ti nakupují a prodávají akcie nebo dluhopisy na sekundárním trhu s cílem získat výnos z jejich investice. Investoři mohou být kdykoli kupujícími i prodávajícími, v závislosti na jejich investičním rozhodnutí.

Finanční zprostředkovatelé

Dále jsou tu finanční zprostředkovatele, jako jsou banky, brokeři a obchodníci s cennými papíry. Tyhle subjekty na druhou stranu spojují kupující s prodávajícími a provádějí jejich nákupní a prodejní příkazy. Zprostředkovatelé si za tuto pohodlí účtují poplatky v různé výši.

Regulátoři

Dalším klíčovým prostředníkem je regulátor trhu, kterým je v české republice Česká národní banka (ČNB). Její úkolem je dohlížet na správné fungování trhu, zajišťovat transparentnost a chránit investory. Stanovuje pravidla a regulace, které musí všichni účastníci trhu dodržovat. Česká národní banka má právo udělit sankce těm, kteří je porušují.

Burzy

Sekundární trh zahrnuje také burzy cenných papírů, na kterých se obchoduje s akciemi a dluhopisy. Burzy poskytují nezbytnou infrastrukturu pro realizaci transakcí a zveřejňují informace o provedených obchodech, jako jsou ceny a obchodované objemy.

Společnosti vydávající akcie a dluhopisy

Nakonec bychom neměli opomenout společnosti, které emitují akcie nebo dluhopisy. Ačkoli tyto přímo nezasahují do operací na sekundárním trhu, jejich výkonnost a zprávy, které vytvářejí, ovlivňují ceny jejich akcií a dluhopisů na sekundárním trhu.

Oficiální sekundární trhy

Za oficiální sekundární trhy považujeme trhy, které jsou regulovány a podléhají dohledu finančních orgánů pro cenné papíry v dané zemi nebo regionu. Tyto trhy splňují řadu požadavků a pravidel stanovených za účelem zajištění transparentnosti, spravedlnosti a ochrany investorů.

Oficiální sekundární trhy provozují uznávané burzy, jako je Newyorská burza (NYSE) ve Spojených státech, Londýnská burza ve Velké Británii nebo Tokijská burza v Japonsku. Tyto burzy mají licenci pro usnadnění transakcí s cennými papíry a poskytují regulované a bezpečné prostředí pro investory.

V české republice máme hned několik oficiálních sekundárních trhů:

  • Burza cenných papírů Praha (BCPP): Je hlavní oficiální burzou cenných papírů v české republice. Na BCPP se obchoduje s akciemi, dluhopisy, podílovými fondy a dalšími cennými papíry. I když burza slouží jako primární i sekundární trh, je zde sekundární trh největší.
  • RM-Systém, česká burza cenných papírů: je menší mimoburzovní trh zaměřený především na menší a střední podniky.
  • Česká burza cenných papírů Bratislava (BCPB): Přesto že sídlí v sousedním Slovensku, obchoduje i s některými českými cennými papíry, ale samozřejmě v porovnání s BCPP se jedná o menší sekundární trh.

Příklad sekundárního trhu

Na závěr se podíváme na příklad sekundárního trhu, abychom lépe tento důležitý koncept pochopili.

Chtěli bychom vám předat praktický příklad, který vám pomůže vizualizovat vše, o čem jsme dnes hovořili. Pojďme na to!

Představme si Anu, investorku, která před několika lety koupila akcie společnosti Zeta při jejím vstupu na burzu, tedy na primárním trhu. Časem akcie Zeta stoupaly a Ana viděla, jak se její původní investice zhodnotila. Ana nyní peníze potřebuje na zahájení svého nového projektu a rozhodla se své akcie Zeta prodat.

Právě teď přichází do hry sekundární trh. Ana nebude své akcie prodávat přímo původní společnosti, ale bude hledat jiného investora, který je má zájem koupit. K tomu aby toho Ana dosáhla navštíví burzu, což je příklad organizovaného sekundárního trhu, kde může najít kupce pro své akcie. Díky přítomnosti tohoto trhu může Ana své akcie rychle a snadno proměnit v peníze.

Doufám, že vám tento příklad pomohl lépe pochopit, jak tyto trhy fungují. Jak vždy, vás povzbuzuji k dalšímu vzdělávání a k prozkoumání fascinujícího světa financí a investic. Uvidíme se příště!

Související články

Co je IPO (Initial Public Offering) a jak funguje?
První veřejná nabídka akcií (IPO) je proces, při kterém soukromá společnost poprvé nabídne své akcie veřejnosti. Umožní tak investorům jejich nákup na volném trhu. Jedná se o důležitou událost v životě společnosti, protože zahrnuje její přechod od...